Zasada nr 5. Bezstronność


Mediator nie popiera żadnej ze stron, bowiem strony konfliktu mają równe prawa i powinny byc jednakowo traktowane. Mediatorowi nie wolno zajmować stanowiska w kwestii winy. Jego obowiązkiem jest przestrzeganie tego, aby strony odnosiły się do siebie z szacunkiem i aby czuły się bezpiecznie. Mediacja nie może faworyzować żadnej ze stron.
Mediator powinien zrezygnować z prowadzenia mediacji, jeżeli któraś ze stron jest z nim spokrewniona lub pozostaje z nim w związkach lub zależnościach.

przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,