Pięć filarów mediacji:

dobrowolność
akceptowalność
poufność
neutralność
bezstronność
Owszem jest też szósty filar, najważniejszy:
Mediator nie rozstrzyga sporu,
nie jest sędzią, ani arbitrem.

Są dwa główne rodzaje mediacji:
1. Mediacja sądowa, czyli procesowa
2. Mediacja umowna, czyli konwencjonalna lub prywatna

W każdym rodzaju mediacji daży się do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed mediatorem może być przedstawiona sądowi. Sąd niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody lub nadania jej klauzuli wykonalnośći.

Ugoda zawarta przed mediatorem ma, po jej zatwierdzeniu przez sąd,
moc prawną ugody zawartej przed sądem
(art. 18314, 18315 k.p.c.).

przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,