Zasada nr 2. Akceptowalność


Strony wyrażają zgodę na osobę mediatora i reguły mediacji. Strony mają prawo do zmiany osoby mediatora, jeśli mediator, ich zdaniem, nie spełnia warunku np. bezstronności. Mediator również ma prawo zrezygnować z prowadzenia mediacji.


przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,