Artykuły

Nowe pole mediacji - mediacja lekarska

Mediator, 2009, nr 51 (4/2009), s. 23-29.
1 stycznia 2010 roku wraz z nową ustawą o izbach lekarskich (Dz.U. 2009, nr 219, poz. 1708) pojawił się w polskim prawie nowy typ mediacji - mediacja lekarska, które zastąpiła postępowanie polubowne. Nowa ustawa nie tylko otwiera kolejne pole dla mediacji, ale również zdaje się wyciągać wnioski z dotychczasowej praktyki mediacyjnej. Podstawowe kwestie mediacji lekatrskiej reguluje art. 113 ustawy wzorowany na art. 23a kpk, choć zawierający również istotne różnice.

Lekarze podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej, a także za naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, które określa się terminem przewinienie zawodowe. Sprawę do postępowania mediacyjnego może skierować rzecznik odpowiedzialności zawodowej w czasie postępowania wyjaśniającego albo sąd lekarski w czasie postępowania przed tym sądem.

W ustawie określono, że "postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące". Rada lekarska wybiera na mediatora godnego zaufania lekarza na okres jednej kadencji trwającej 4 lata. Po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego mediator sporządza sprawozdanie z jego przebiegu i wyników, które dołącza się do akt sprawy. Do postępowania mediacyjnego (rozdział 6 u.i.l.) stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego dotyczące postępowania mediacyjnego.
cały artykuł


Jedna nowelizacja - dwie zmiany

Mediator, 2010, nr 54 (3/2010), s. 47-52.
Kolejna nowelizacja Kodeku postępowania cywilnego, która weszła w życie 19 kwietnia 2010 r., wprowadziła zmiany w kilku artykułach odnoszących się do prawa mediacyjnego. Zmianie uległy artykuły 1838, 436, 4452 i art. 5702.

Artukuł jest próbą spojrzenia na przesłanki i konsekwewncje tych zmian.
cały artykuł
13


przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,