Prawne podstawy mediacji:

Dzięki wprowadzonym w 2005 roku zmianom w Kodeksie postępowania cywilnego znaczenie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów znalazło ostateczne uznanie w polskim systemie sądowniczym. Choć pewne formy mediacji uprawomocniono już wcześniej, to dopiero zmiana art. 10 kpc dała szerokie podstawy stosowania mediacji:

Art. 10. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach strony mogą także zawrzeć ugodę przed mediatorem.


przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,