Zasada nr 1. Dobrowolność


Strony uczestniczą w postępowaniu z własnej woli. Wywieranie jakiegokolwiek nacisku na którąkolwiek ze stron w celu nakłonienia do przystąpienia do mediacji i uzyskania na nią zgody jest niedopuszczalne. Strony mają możliwość wycofania się na każdym etapie postępowania mediacyjnego.


przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,