Zasada nr 3. Poufność


Mediator jest zobowiązany do przestrzegania poufnego charakteru postępowania mediacyjnego. Informacje dotyczące rozmów mediacyjnych nie mogą być przekazywane żadnej instytucji, ani osobie prywatnej. Sprawozdanie z mediacji nie może ujawniać przebiegu spotkania stron.


przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,