Zasada nr 4. Neutralność


Mediatorowi nie wolno narzucać stronom własnych rozwiązań nawet wtedy, gdy jest przekonany, że są one najkorzystniejsze dla stron. Mediator nie jest doradcą stron, ale pomaga stronom samodzielnie wypracować rozwiązanie. Całkowita odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu i kształt porozumienia leży po stronie uczestników mediacji.


przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,