Źródła siły mediacji to przede wszystkim:

prywatne spotkania z neutralnym mediatorem,

atmosfera konstruktywnych rozmów prowadzonych w duchu pokojowym,

bezpośrednie negocjacje, wspomagane przez mediatora,

przejęcie odpowiedzialności stron za własny konflikt,

wolność stron w podejmowaniu decyzji o własnych sprawach,

wg. Alicji Kraty

Konflikty to nasza codzienność. Powstają, kiedy chcemy postawić na swoim. Paradoksalnie służą rozwojowi, często ich wynikiem są lepsze rozwiązania, bezpieczeństwo i spokój.

przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,