Inne przydatne strony


Polskie Centrum Mediacji
Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej


Sejm RP - Internetowy System Aktów Prawnych
Rzecznik Praw Obywatelskich
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Federacja Konsumentów
Portal organizacji strażniczych


Portal Porada Prawna
ABC. Wolters Kluwer Polska


przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,