Mediacje majątkowe

Za pomocą mediacji można skutecznie rozwiązać wiele kwestii majątkowych w takich dziedzinach jak:

NIERUCHOMOŚCI
podział nieruchomości,
zniesienie współwłasności nieruchomości,
ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, prawa przechodu lub przejazdu, drogi koniecznej,
rozgraniczenie nieruchomości.

FIRMY
podział likwidacyjny majątku firmy pomiędzy wspólników,
zmiany w majątku spółki lub spółdzielni,
windykacja należności, odpowiedzialność za długi.

RODZINA
podział majątku dorobkowego małżeńskiego,
podział masy spadkowej przed postępowaniem sądowym.

Postępowania sądowe w sprawach majątkowych trawają zazwyczaj latami, podczas gdy postępowanie mediacyjne pozwala osiągnąć efekt w ciągu paru tygodni, a w bardziej skomplikownanych przypadkach 1-2 miesięcy. Strony z pomocą mediatora dużo szybciej i efektywniej znajdują wykonalne i satysfakcjonujące rozwiązanie. Podział majątku odbywa się na zasadach kompromisu, w sposób zgodny z wolą stron.

Mediacja daje stronom satysfakcję ze wspólnie osiągniętego kompromisu i pomaga wyjść z twarzą z konfliktu, tak by przyszłe kontakty stron nie były nacechowane poczuciem krzywdy.

przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,