Miejsce mediacji

Ponieważ postępowania mediacyjne przeprowadzane są na miejscu, w Poznaniu, osoby z dalszych okolic muszą zaakceptować konieczność dojazdu do Poznania. Mediacje poza Poznaniem mogą się odbywać jedynie w wyjątkowych wypadkach.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania związane z zasadami mediacji.

Zasady postępowania mediacyjnego wymagają, aby mediacja odbywała się w miejscu neutralnym oraz gwarantującym stronom i mediatorowi poczucie bezpieczeństwa. Miejsce powinno gwarantować także zachowanie stronom prywatności i poufności postępowania mediacyjnego. W szczególności mediacja nie może odbywać się np. w mieszkaniu którejś ze stron, w budynku sądu, prokuratury, policji itp.


Mapka

przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,