Mediacje w polskim prawie karnym

Mediacje są trwałym elementem polskiego prawa karnego od momentu wejścia w życie nowej kodyfikacji karnej, uchwalonej przez Sejm RP 6 czerwca 1997 r. i obowiązującej od 1 września 1998 r. Część konfliktów karnych może być rozwiązywana na drodze ugodowej przez samych zainteresowanych tj. ofiary i sprawców przestępstw, wspieranych przez mediatora. Sprawy do mediacji kierują: sąd, prokurator lub inny uprawniony organ (np. policja).

Najważniejsze artykuły o mediacji w Kodeksie karnym: 53, 54, 60, 66;
w Kodeksie postępowania karnego: 320, 339, 489, 492, 493, 619.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1020) *.pdf

przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,