Mediacje w sprawach cywilnych

W dniu 10 grudnia 2005 r. weszła w życie Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 172 poz. 1438), która w celu usprawnienia i przyspieszenia postępowania cywilnego wprowadziła instytucję mediacji do prawa procesowego cywilnego.

Podstawy postępowania mediacyjnego zawarte są w Kodeksie postępowania cywilnego w rozdziale Mediacja i postepowanie pojednawcze - od art. 1831 do art. 18315.
A także w art. 10, 2021, 2591.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 172 poz. 1438) *.pdf

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym
(Dz.U. 2005, Nr 239 poz. 2018) *.pdf


przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,