Inne rodzaje mediacji

Mediacje w sporach pracowniczych
Zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 roku, ze zmianami wprowadzonymi w roku 1997, mediacje są niezbędnym elementem procedury protestacyjnej.

Prawo pracy przewiduje pojednanie jako jedną z podstawowych dróg rozwiązywania sporów. W przypadku powstania sporu pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sprawy. Mogą oni sami zawrzeć ugodę, korzystając np. z pomocy mediatora (zgodnie z ww. art. 184 kpc) lub oddać sprawę do rozstrzygnięcia komisji pojednawczej (art. 244 i następne Kodeksu pracy).

Mediacje w sporach gospodarczych
Nowy regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, który wszedł w życie 1 stycznia 2000 roku, uwzględnia możliwość przeprowadzania postępowania mediacyjnego przed Sądem Arbitrażowym.

Mediacje w sporach administracyjnych
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 115 - 118). *.rtf

Elementy mediacji zawierają także: Prawo łowieckie, telekomunikacyjne, konsumenckie.

przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,